شرکت تأمین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن
شرکت تأمین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن طی شماره 232902 مورخ 1383/08/03 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی بانک مسکن می باشد و به صورت وکالتی به گروه مالی بانک مسکن واگذار شده است.
اخبار شرکت بیشتر
خدمات شرکت
پروژه ها