شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

شرکت فناوری اطلاعات ناواکو در تاریخ 1355/01/23 تحت شماره 24693 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت فناوری اطلاعات ناواکو جزء واحدهای تجاری فرعی بانک مسکن است و به صورت وکالتی به گروه مالی بانک مسکن واگذار گردیده است.

ادامه مطلب


 
اخبار شرکت بیشتر
خدمات شرکت
پروژه ها