شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن

شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن طی شماره 350312 مورخ 1388/04/08 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و از تاریخ 1388/06/15 به بهره برداری رسیده است. هم چنین مجوز فعالیت صرافی طی شماره 185538 مورخ 1388/09/03 از بانک مرکزی اخذ شده است.

ادامه مطلب

 
اخبار شرکت بیشتر
خدمات شرکت
پروژه ها