شرکت بازرگانی مهر مینای کیش

شرکت مهرمینای کیش (سهامی خاص) تحت شماره ۸۹۸۱  و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۸۰۵۵ در سال ۱۳۸۹ نزد اداره ثبت شرکت های جزیره زیبای کیش به ثبت رسیده است. سرمایه ثبتی شرکت در حال حاضر مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال تماماً پرداخت شده می باشد. موضوع فعالیت این شرکت عبارت است از: مشارکت در کلیه امور بازرگانی، تجاری و صنعتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل یا خارج از کشور از طریق انعقاد قراردادهای مضاربه و مشارکت مدنی بعنوان عامل یا مالک و مشارکت در طرح ها و پروژه های ساختمانی، تولیدی و صنعتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخل یا خارج از کشور.

ادامه مطلب

اخبار شرکت بیشتر
خدمات شرکت
پروژه ها