شرکت خدمات بیمه ای مسکن مهر آرمان

شرکت خدمات بیمه ای مسکن مهر آرمان (سهامی خاص) تحت شماره ۴۳۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۳۲۷۶ در سال ۱۳۹۱ نزد اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. سرمایه ثبتی شرکت در حال حاضر ۱ میلیارد ریال تماماً پرداخت شده می باشد. 

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۴ اساسنامه عبارت است از اخذ نمایندگی از شرکت بیمه آرمان و عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه، دستورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه است.

ادامه مطلب

اخبار شرکت بیشتر
خدمات شرکت
پروژه ها