شرکت واسپاری آباد مسکن


شرکت لیزینگ گستر آریا با نام جدید واسپاری آباد مسکن (سهامی خاص) تحت شماره 363609 وشناسه ملی 10104093740 نزد اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است.
سرمایه ثبتی این شرکت مبلغ 100 میلیارد ریال تماماً پرداخت شده می ­باشد.

ادامه مطلب

 

اخبار شرکت بیشتر
خدمات گروه مالی
پروژه ها