شرکت مدیریت سرمایه آبادشرکت مدیریت سرمایه آباد (سهامی خاص) تحت شماره 434381  و شناسه ملی 10320851011 در سال 1391 نزد اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. سرمایه ثبتی شرکت در حال حاضر مبلغ 50 میلیارد ریال تماماً پرداخت شده می باشد.

ادامه مطلب

اخبار شرکت بیشتر
خدمات شرکت
پروژه ها