شرکت خدمات بیمه ای مسکن آباد


شرکت خدمات بیمه ای مسکن آباد (سهامی خاص) تحت شماره ۳۷۸۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۲۶۱ درسال ۱۳۸۹ نزد اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. سرمایه ثبتی شرکت در حال حاضر ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تماماً پرداخت شده می باشد. 
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۴ اساسنامه عبارت است از اخذ نمایندگی از شرکت بیمه آسیا و عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه، دستورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه است.

ادامه مطلب

اخبار شرکت بیشتر
خدمات شرکت
پروژه ها